Ons project

Ons project

Vzw Bra Chique werd op initiatief van Chiro Spratike opgericht in Oktober 2015.

Onze hoofddoelstelling is om toereikende infrastructuur te ontwikkelen voor Chiro Spratike.

En daar zijn we ondertussen in geslaagd. In deze projecttekst kan je onze originele doelstellingen terugvinden.

Lees onze statuten: statutenvzwbrachique

Vzw Bra Chique bouwt polyvalente jeugdlokalen te Guigoven

Het dorpscentrum van Guigoven, Kortessem, wordt door een woonuitbreiding helemaal hertekend. De ruimte op het platteland komt erg onder druk te staan. Tot voor kort kon de jeugd in het centrum de ruimte vinden om te spelen. De jeugdvereniging Chiro Spratike ontplooide zijn werking in een klein lokaaltje maar in een groene omgeving gaven zij speelkansen aan jongeren van verschillende generaties.

Vzw Bra Chique ontstond vorig jaar op initiatief van de Chiroleiding. Aangevuld met enkele ouders, sympathisanten en oud-leiding is het een dynamiche bestuursgroep die de realisatie van de jeugdlokalen terug op de rails gekregen heeft. En op korte termijn effectief zal zorgen voor de realisatie van polyvalente jeugdlokalen te Guigoven.

1. Realisatie van infrastructuur kent reeds een lange voorgeschiedenis.

Chiro Spratike Guigoven bestaat reeds 25 jaar en kent een groeiend ledenaantal voornamelijk uit Guigoven en het naburige Vliermaal. Deze actieve jeugdvereniging is sinds de start gehuisvest in een tijdelijk lokaaltje van 25 m² groot en vraagt al lang om een structurele oplossing. Voorheen kon er ruimte gevonden worden in het dorpscentrum. Door de herziening van het RUP in 2007 werd de geplande recreatieruimte aan de rand van Guigoven bijna helemaal geschrapt. Desondanks het eigenlijk de bedoeling was om hier ruimte te voorzien voor ontwikkeling van jeugdinfrastructuur. De ruimte in het centrum zou verdwijnen door woonuitbreiding. Deze inbreiding is vandaag reeds gestart en de ruimte is zo heel erg afgenomen. In 2012 werd er i.s.m. de gemeente Kortessem dan toch een site in het dorpscentrum gevonden voor de ontwikkeling van de jeugdlokalen en een schietstand voor de lokale schuttersvereniging. Dit gedeeltelijk op grond van de kerkfabriek te Guigoven. Na 22 jaar werd een doorbraak gevonden en de werken werden gestart. Deze verliepen vlot en met inspraak van de jeugdvereniging. Een grote ramp was het toen in februari 2013 de aannemer ELTI, gevonden via een openbare aanbesteding, het faillissement aanvroeg. De werken werden onmiddellijk stilgelegd, terwijl de gegoten kruipkelder voor de bouw reeds afgewerkt was. Met de uiteindelijke realisatie in zicht strandde de werkzaamheden De site in het dorpscentrum werd een puinhoop en nog minder ruimte voor de jeugd- en de dorpsgemeenschap om zich te ontwikkelen.

2. Oprichting vzw Bra Chique

De jeugdvereniging en de lokale gemeenschap blijven aandringen op de uiteindelijke realisatie van jeugdinfrastructuur in Guigoven. Het gemeentebestuur had echter niet de financiële middelen om zelfstandig een nieuwe bouw te realiseren, daar de beleidsprioriteiten ergens anders liggen. Toch blijft er een duidelijke vraag in de lokale gemeenschap.
Vanuit de jeugdvereniging en de lokale gemeenschap ontstond er het initiatief in oktober 2015 om een vzw op te richten waardoor het mogelijk werd om in eigen beheer infrastructuur te realiseren: vzw Bra Chique.
De plattelandsgemeente Guigoven is met de nieuwe verkaveling in een metamorfose, het is belangrijk om voor de lokale gemeenschap de nodige zuurstof te voorzien. Infrastructuur op maat voor de verschillende verenigingen, toegankelijke speelruimte voor jong (en oud), ondersteunen van het sociale weefsel …

3. Ontwerpfase

De vzw kwam wekelijks samen om mogelijkheden voor de realisatie te bekijken. En ook bij het gemeentebestuur werd een partner gevonden. Zij konden zorgen voor een lening waardoor de vzw middelen kon krijgen voor de realisatie.
De bestaande site in het dorpscentrum was in de ruimtelijke ordening de meest haalbare locatie. Maar kent dus ook de bouwgeschiedenis van de vorige aannemer.
Heel wat pistes werden bewandeld en er werd na vele consultaties geen aannemer gevonden om in ruwbouw verder te bouwen op de bestaande kruipkelder. Daarnaast bleef de vraag van speelruimte voor jongeren en de kleuterschool, voor voldoende berging voor de jeugdvereniging, voor vergaderruimte voor lokale verenigingen, stockage ruimte van materialen van de parochie…
I.s.m. met de kerkfabriek Sint-Quintinus en het gemeentebestuur kwamen we tot het idee om te werken met een modulaire bouw. Na plaatsbezoek bij andere modulaire bouwprojecten waren we erg onder de indruk van de functionaliteit, de isolatienormen en de haalbaarheid in prijs. Ook kon er via modulaire bouw verder gewerkt worden op de bestaande site.
Verder bekeken we ook de mogelijkheid om de gedeeltelijk afgewerkte kruipkelder te verhogen tot een toegankelijke hoogte en zo berging- en stockage ruimte te voorzien. Op die manier kan er ook een tweede nood ingelost worden. Ten derde zouden we door deze beperkte modulaire bouw ook de oppervlakte van het speelterrein in de directe omgeving maximaal kunnen gebruiken. Een goed idee!
De vzw heeft de nodige contacten gelegd voor het recht van opstal van de grond met het gemeentebestuur Kortessem en de kerkfabriek Guigoven, de nodige prijsoffertes gevraagd voor een schatting van een modulaire bouw en architecten bevraagd om de ontwerpkosten te berekenen. Om het project te realiseren werd de bouwaanvraag reeds ingediend in mei 2016. De definitieve goedkeuring wordt in september 2016 uitgereikt.

3. Plannen

De vzw stelt voor realisatie van toereikende infrastructuur en het creëren van maximale speelruimte het volgende voor.

3.1. Voorbereidende werken
Een aanzienlijke kost is het bouwklaar maken van het perceel. 3 jaar later is er hier heel wat werk aan. Bv. grondafvoer, heraanleggen drainage, stutten omgeving, …
Zo wordt het terrein in het dorpscentrum terug toegankelijk en wordt het ingepast in het geheel.

3.2. Ruwbouw kelder
De reeds bestaande kruipkelder wordt over de helft van het oppervlak verhoogd tot een toegankelijke hoogte van 220 cm. Dit zou betekenen dat er een droge stockageruimte ontstaat van +-120 m². Dit is voldoende voor stockage van de vele materialen van de jeugdvereniging die vandaag nog her en der gestockeerd zijn.
Deze ruwbouw moet volledig sluitend zijn zodat dit een duurzame investering blijft.

3.3 Modulaire bouw
Voor de modulaire bouw wordt er gekozen voor de realisatie van 7 lokalen. Langs de ene kant een leidings(vergader)lokaal waar het centrale beheer in voorzien wordt, een bergingsruimte en een sanitaire blok. Langs de andere kant een multifunctioneel gedeelte met 4 activiteitruimtes. Een ontmoetingsruimte (grootste ruimte), een kleine ruimte met een keukentje, en 2 knutsel-vergaderlokalen. Beide gedeelten worden verbonden met een luifel.

3.4. Kadering en toegankelijkheid
De modulaire bouw moet worden ingepast in het ruimtelijk karakter van het dorp Guigoven. Aan de voorzijde voorzien we een gevelsteen voor het esthetische karakter. Ook dient het hoogteverschil overwonnen te worden tussen voor- en achterzijde en komt er een doorsteek naar de achterliggende ruimte via een helling. Er komt een hellend vlak om de toegankelijkheid van de volledige bouw te voorzien.

3.5. Omgevingswerken
Dit is een belangrijke pijler. Om de bestaande oppervlakte zo efficiënt mogelijk te gebruiken voorzien wij een uitgebreid omgevingsplan. Aan de voorzijde van het gebouw dient de toegang helemaal ingericht te worden (zie toegankelijkheid) maar willen we ook een ontmoetingsplaats creëren. Door de combinatie van trappen en een hellend vlak wordt dit een klein ‘atrium’ waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden. De voorzijde is tevens de straatzijde ; deze moet veilig zijn als speelruimte én toegankelijk. Ook de toegang tot het aanpalende buurthuis kan i.s.m. het gemeentebestuur mee ingericht worden.
Aan de achterzijde creëren we een verharde speelzone en de resterende oppervlakte willen we als grasveld inrichten. Om audio-visuele hinder met de buurt , we zitten in het centrum, te beperken is een goede omheining met gepaste groenbekleding nodig. Het volledige perceel dient ingericht en ingezaaid te worden.
Tevens vormt de achterzijde via een wandelpad de toegang tot de rest van het dorp. Als we hier de doorsteek kunnen maken, kunnen jongeren zich verkeersveilig verplaatsen doorheen het dorp.
Dit is de laatste fase van het bouwproject maar erg belangrijk. Enkel door een goede combinatie van infrastructuur en omgevingswerken kunnen wij ons doel bereiken.

3.6. Nutsvoorzieningen
Naast de aanleg van alle leidingen moeten we ook de aansluitkosten van elektriciteit, water, gas, riolering … voorzien.

3.7. Uitbating en inrichting
Vzw Bra Chique staat in voor het onderhoud en de voorzieningen van de infrastructuur. Chiro Spratike is onze eerste partner maar we willen met de lokalen veel verder gaan. We denken hierbij aan de verschillende verenigingen in Guigoven en Kortessem: een ontmoetingsavond in beperkte kring, een vergadering van een vereniging, een kookles, dorpsfeest, een barbecue …
Om voor een divers publiek activiteiten mogelijk te maken willen we ook de inrichting optimaliseren. Zowel binnen (meubilair) en buiten (voetbalgoal, zitbanken…).
Tevens willen we zo duurzaam mogelijk omspringen met energie. We willen de middelen behouden voor eigen watervoorziening van sanitair en een buitenkraan, maximale isolatie van de bouw, maximale infiltratiemogelijkheden en zonnepanelen voor het energieverbruik.

4. Lange termijn
De ontwikkeling van de infrastructuur kan een motor zijn voor de dorpsgemeenschap op lange termijn. Met onze vzw en met de steun van de kerkfabriek, de gemeente Kortessem en de lokale gemeenschap zijn we er zeker van ook op lange termijn verder te kunnen werken.
Voor de realisatie leggen we als bouwheer een sluitend en maximum budget voor. Voor de uitbating gaan we via verschillende partnerschippen een voortbestaan op lange termijn veilig stellen.
Door toereikende infrastructuur, berging, materialen ter beschikking te stellen kunnen we maximale ondersteuning ontwikkelen.
Na de effectieve realisatie willen we onze vzw uitbreiden en tot een motor laten zijn voor de lokale gemeenschap.

5. Aanvang van de werken
De voorbereidende fase van onze vzw is achter de rug. De eerste werken zijn reeds begonnen
Wanneer je passeert in de brandstraat te Guigoven zal je al bedrijvigheid zien. We hebben er reeds een banner opgehangen om aan te geven dat onze werken gestart zijn. Maar ook om onze partners te vermelden en te bedanken: Cera, Kerkfabriek Sint-Quintinus Guigoven, Gemeentebestuur Kortessem. Maar zeker ook de Europese steun via de Provincie Limburg die ons een grote duw in de rug geeft.